Jaipur

Some of my favorite rural portraits taken around Jaipur and Sambhar Lake!

3159248140_e19c96a395_o

3160561664_ac14978f1c_o

3160626234_48d398193c_o

3274815334_17a3e25850_o

3175404879_5d93b09de3_o

3192627675_c23447242e_o

3175394535_4045eb2409_o